ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω των σελίδων αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Μόνο άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψουν σύμβαση πώλησης και να ενεργήσουν ως καταναλωτές, δηλαδή για μη εμπορικούς σκοπούς, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Με την υποβολή της παραγγελίας τους, οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν με κάθε ευθύνη ότι έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη/πελάτη της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της πώλησης και την αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τον Πελάτη για τυχόν μη διαθεσιμότητα, επομένως σε αυτή την περίπτωση δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της κοινής εμπειρίας, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα λανθασμένων καταχωρήσεων από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και τις πληροφορίες των χαρακτηριστικών της ή/ και την τιμή ενός προϊόντος. Ωστόσο, αναλαμβάνει να τα διορθώσει όποτε το αντιληφθεί.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις κ.λπ.), προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αστικές ή/και ποινικές απαιτήσεις ή οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαιρετικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, απώλεια κερδών, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που μπορεί να βιώσει ένας επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος, για αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, κείμενα κ.λπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, σήματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, διακριτικά, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που παρατίθενται και αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα MadleineGold ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και εμπορικά σήματα της Εταιρείας, προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα εμπορικά σήματα. Η παρουσίαση αυτών στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία προϊόντος, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η ανακοίνωση, η διάδοση, η μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι πρέπει να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες στις συναλλαγές του με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να συμπληρώνει σωστά και με ακρίβεια τα απαραίτητα πεδία στις φόρμες επικοινωνίας του με το ηλεκτρονικό κατάστημα (όνομα, επίθετο, διεύθυνση e-mail κ.λπ.). Ο Χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εκτός από αυτόν καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία για τον προαναφερθέντα λόγο.

Ο Χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, που προκαλεί παράνομη παραβίαση και ζημία στην Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο ή παραβιάζει το απόρρητο ή το απόρρητο οποιουδήποτε προσώπου, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα ήθη, κοινωνικές αξίες, μειονότητα κ.λπ., αποστολή, δημοσίευση, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με διάφορους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή οι ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτώνται ή αποκαλύπτονται ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας) αποστολή, δημοσίευση, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με διάφορους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα , εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε είδους,
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να βλάψουν ή να καταστρέψουν τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, σκόπιμη ή ακούσια παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμούς, παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με άλλους χρήστες.

Τιμές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και να αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες/πελάτες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την τρέχουσα τιμή, από την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο. Οι τιμές των προϊόντων που αγοράζονται από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές σε τιμές προϊόντων που διαπίστωσε ο Πελάτης μετά την ύπαρξη χαμηλότερης τιμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε σχέση με το φυσικό κατάστημα ή αντίστροφα.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τελικές τιμές κάθε προϊόντος δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται μετά το κείμενο της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του Πελάτη για τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Για πρόσθετες χρεώσεις, αποστολή, παράδοση ή αλληλογραφία, καθώς και για τυχόν άλλα έξοδα ή χρεώσεις, ο Πελάτης ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Όταν αυτές οι χρεώσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εύλογα εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιου είδους κόστη γνωστοποιείται στον Πελάτη πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας του και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να υπολογιστούν κατά τη στιγμή της παραγγελίας και δεν ειδοποιούνται τηλεφωνικά στον Πελάτη πριν από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε δεν επιβαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, ο Πελάτης, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή στέλνοντας e-mail στο madleinegoldswim@gmail.com

Προϊόντα


Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της πολιτικής της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους τύπους και τις κατηγορίες των προϊόντων της και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται παραγγελίες εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων της.

Εγγραφή / Είσοδος


Για την εγγραφή ή τη σύνδεση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται το όνομα, ο αριθμός επικοινωνίας, η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα σε πελάτες ή σε εγγεγραμμένους χρήστες.

Σειρά


Κάντε μια παραγγελία – Προσφορά για αγορά
Η παραγγελία των προϊόντων από τον Πελάτη υποβάλλεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, μέσω ειδικού συνδέσμου, ο Πελάτης λαμβάνει γνώση των όρων και προϋποθέσεων πώλησης των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και, στη συνέχεια, επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου «Διαβάζω και αποδέχομαι την όρους και προϋποθέσεις αγοράς» και «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ρητά και κατηγορηματικά ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, έχει λάβει με σαφή και κατανοητό τρόπο γνώση των: Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας (όνομα, έδρα, στοιχεία δημοσιότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση e-mail) καθώς και τον προμηθευτή των παραγγελθέντων προϊόντων, κατά περίπτωση,
Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
Η συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όλων των χρεώσεων, όλων των πρόσθετων χρεώσεων (αποστολή, παράδοση ή αλληλογραφία) και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, σχετικά με το γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται τέτοιες πρόσθετες χρεώσεις, καθώς και η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται αργότερα στο κείμενο της παραγγελίας, με βάση την επιλογή της παράδοσης της παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και την προθεσμία εντός την οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τυχόν περιορισμούς στην παράδοση και τα μέσα πληρωμής, Το κόστος χρήσης των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όπου αυτό υπολογίζεται με βάση άλλα από τα βασικά τιμολόγια, υποχρέωση πληρωμής από τον Πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας, Η ύπαρξη ευθύνης της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 534 ΑΚ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ακινήτων, η διάρκεια τη σύμβαση και τους όρους λήξης της, όπου ισχύουν, καθώς και την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης, κατά περίπτωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τον Πελάτη (προϋποθέσεις, προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) όπου ισχύει και σε περίπτωση υπαναχώρησης, η χρέωση του Πελάτη με το άμεσο κόστος αποζημίωσης των προϊόντων στην Εταιρεία και η υποχρέωση εκ μέρους του Πελάτη, εάν χρησιμοποιηθεί, να καταβάλει εύλογα έξοδα στην Εταιρεία, ενώ, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει σχετικά με το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης,
Όπου ισχύει, η δυνατότητα προσφυγής σε εξώδικο μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο ανήκει η Εταιρεία καθώς και οι τρόποι πρόσβασης σε αυτόν. Η αποστολή της παραγγελίας στην Εταιρεία αποτελεί πρόταση αγοράς των παραγγελθέντων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Ελλείψει ενημέρωσης ή αποδοχής από την Εταιρεία, ο πελάτης που έχει πληρώσει την παραγγελία δικαιούται επιστροφή χρημάτων της πληρωμής.

Βεβαίωση παραλαβής παραγγελίας-εκπαίδευσης


Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, προτού ο Πελάτης λάβει επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία μόλις ο Πελάτης λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας στην οποία έχει εγγραφεί, σχετικές πληροφορίες από την Εταιρεία, με τον αριθμό της παραγγελίας του και την ένδειξη «Επιβεβαίωση Εγγραφής Παραγγελίας».
Κατά την επεξεργασία κάθε καταχωρημένης παραγγελίας επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και η διαθεσιμότητά του και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η Εταιρεία ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη. Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα και την απουσία σφαλμάτων στην τιμολόγηση ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας μέσω e-mail. Στο παραπάνω μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, η συνολική τιμή και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως είναι ήδη γνωστά στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει συνταχθεί και δημιουργεί αξιώσεις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, μόνο με την αποστολή και λήψη του e-mail με την ένδειξη «Η παραγγελία έχει σταλεί» ή «Η παραγγελία είναι έτοιμη. για παραλαβή».
Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, αλλά όταν επέρχονται και αλλαγές κατά τη διαχείρισή της και ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία εγγράφως, για οποιοδήποτε λάθος στην παραγγελία του, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Η επιβεβαίωση εγγραφής θα εφαρμοστεί στο συμβόλαιο πώλησης. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την εξέλιξη της παραγγελίας από την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά (………), είτε στέλνοντας e-mail στο madleinegoldswim@gmail.com είτε κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του με τους προσωπικούς του κωδικούς (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας» μέσω συνδέσμου.
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχτεί παραγγελία και να προβεί σε πώληση προϊόντων, τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με λανθασμένη τιμή, χαμηλότερη ή μεγαλύτερη από την κανονική τρέχουσα τιμή τους. Εάν το σφάλμα αφορά μόνο μέρος της παραγγελίας των προϊόντων, η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας του, οπότε η Εταιρεία πρέπει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων


Ο Πελάτης ενημερώνεται για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους, μέσω ενδείξεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί συγκεκριμένη παραγγελία και συνεπώς να μην προετοιμάσει την πώληση, καθώς τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος των προϊόντων της παραγγελίας, η υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε η Εταιρεία πρέπει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία . Τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει για την παραγγελία του.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την οριστική καταχώρηση της παραγγελίας, η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Εάν ο χρόνος δεν ικανοποιήσει τον Πελάτη, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης να πληρώσει για την παραγγελία του.

Εντολή παράδοσης


Για να παραλάβει την παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση παραλαβής και επίσημο έγγραφο ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Πελάτη, με ειδική εξουσιοδότηση του Πελάτη (πιστοποιημένη από τα Κέντρα Βοήθειας Πολιτών, την αστυνομία ή άλλη Αρχή) μαζί με επίσημο έγγραφο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου (αστυνομία Ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς υπογράφοντας βεβαιώνει ότι τα παρέλαβε κανονικά και εφόσον πραγματοποιείται η παραλαβή, από εκεί και πέρα ​​ο κίνδυνος περνά στον Πελάτη.
Αποστολή στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης: Εάν ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του επιλέξει να στείλει τα προϊόντα σε μέρος της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (courier) και ο Πελάτης θα λάβει ηλεκτρονική ειδοποίηση. ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί από τη μεταφορική εταιρεία για τον χρόνο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη και υπολογίζονται με βάση την παραγγελία του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τη Νομαρχία και τον Κωδικό Ζip της περιοχής της επιλογής του. Οποιαδήποτε λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αποστολής από τον Πελάτη που έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δεν βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή του με αντικαταβολή, δεν επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής.
Για να παραλάβει την παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να επιδείξει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας, την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την αποστολή και επίσημο έγγραφο ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Πελάτη, με ειδική εξουσιοδότηση από την πλευρά του Πελάτη (πιστοποιημένη από τα Κέντρα Βοήθειας Πολιτών, την αστυνομία ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου. (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς υπογράφοντας επιβεβαιώνει ότι τα παρέλαβε κανονικά και κατά την παραλαβή του ο κίνδυνος περνά στον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα, δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση.
Όταν ο τόπος αποστολής δεν καλύπτεται από το δίκτυο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας ή ο Πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει τα προϊόντα με δικά του έξοδα και μέσα, ο Πελάτης ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία, αναφέροντας το μεταφορικό μέσο της επιλογής του (μεταφορική εταιρεία , αντιπροσωπεία κ.λπ.) και στη συνέχεια η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Πελάτης. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία δεν μπορεί να εξοφληθεί με αντικαταβολή και ο Πελάτης πληρώνει την παραγγελία του καθώς και το κόστος αποστολής των προϊόντων στο πρακτορείο ή στη μεταφορική εταιρεία ή χρήση του μέσου της επιλογής του, πριν την αποστολή η διαταγή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος της πώλησης περιέρχεται στον αγοραστή κατά τη στιγμή της παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων στον μεταφορέα.
Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει εντός της Εταιρείας μέχρι την τελική, πλήρη και πλήρη καταβολή του τιμήματος στην Εταιρεία.

Χρόνος παράδοσης


Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα καθορίζεται κατόπιν ζήτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο παράδοσής τους, κάτι που επιβεβαιώνεται από την αποδοχή της παραγγελίας από την εταιρεία.
Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την προετοιμασία της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για παράταση χρόνου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ο Πελάτης δικαιούται μονομερώς ακυρώστε την παραγγελία με γραπτή δήλωση μέσω e-mail στη διεύθυνση email της Εταιρείας madleinegoldswim@gmail.com. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας και καταγγελίας της σύμβασης πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που κατέβαλε ο Πελάτης στο ακέραιο.
Για μαζικές παραγγελίες ή για ειδικές παραγγελίες ή παραγγελίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του Πελάτη, ο χρόνος παράδοσης των τριάντα (30) ημερών δεν ισχύει και ο χρόνος παράδοσης συμφωνείται κατά περίπτωση με τον Πελάτη εγγράφως (π. – ταχυδρομείο).

Τρόποι πληρωμής


Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:
Αντικαταβολή: πληρωμή με μετρητά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας (courier), κατά την παράδοση της παραγγελίας, στον τόπο αποστολής που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα: Visa, Mastercard, Maestro, με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της συνεργαζόμενης τράπεζας
Μέσω λογαριασμού Paypal.
Με μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa, Mastercard, Maestro, σε περίπτωση παραλαβής από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας

Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εάν είναι προϊόντα που δεν εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς αποζημίωση, χωρίς να χρειάζεται να ανακοινώσει τον λόγο. επιθυμεί την επιστροφή τους, εντός δεκατεσσάρων (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα αυτά απευθείας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας της επιλογής του ή να τα στείλει με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πριν την επιστροφή των προϊόντων μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά είτε με αποστολή e-mail.
Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα που προορίζονται για επιστροφή, με το επίσημο έγγραφο αγοράς τους, στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε, χωρίς τα προϊόντα να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιαστεί ή χρησιμοποιηθεί η συσκευασία τους. Μια επιπλέον προϋπόθεση για την επιστροφή τους είναι να διατηρηθούν οι συνθήκες αποθήκευσης.
Η επιστροφή χρημάτων έχει χορηγηθεί μόνο εάν ο Πελάτης έχει προηγουμένως καταβάλει οποιοδήποτε ποσό χρεώθηκε από την Εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων στον Πελάτη, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ειδοποίησε την υπαναχώρηση. Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης από τον Πελάτη θα γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το έτος κατά το οποίο η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένη γνώση της υπαναχώρησής της. Τα έξοδα παράδοσης δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.
Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων, εφόσον έκανε χρήση διαφορετική από την απαραίτητη.